2019

2019

Yttrande över promemorian Vissa frågor om försäkring och pension

Till regeringskansliet

Statens tjänstepensionsverk har inga synpunkter på promemorian. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Jimmy Everitt.

Datum: 14 januari 2019

Vår beteckning: MD 2019/396

Er beteckning: Fi2019/03851/FPM

Yttrande över promemorian Vissa frågor om försäkring och pension (pdf, nytt fönster)

Yttrande över remiss om utkast till vägledning om gallring efter skanning

Skickat till: riksarkivet@riksarkivet.se

SPV har inga synpunkter på den föreslagna vägledningen.

Detta yttrande har beslutats av Frida Sandgren, verksarkivarie SPV.

Datum: 6 nov 2019

Er beteckning: Dnr 29-2018/4422

Yttrande över remiss om utkast till vägledning om gallring efter skanning (pdf, nytt fönster)

Yttrande över FI Dnr 17-21914, Förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring   

 Till Finansinspektionen            

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har utifrån sitt uppdrag som administratör av statliga tjänstepensioner inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad chefsjurist i närvaro av verksjuristen Tony Törnqvist, föredragande.

Datum: 28 november 2019

Vår beteckning: MD 2019/376

Er beteckning: FI Dnr 17-21914

Yttrande över förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring (pdf, nytt fönster)

Yttrande över förslag till föreskrift om tillgänglighet till digital offentlig service

Till Digg

Statens tjänstepensionsverk tillstyrker promemorians förslag.

Detta yttrande har beslutats av chefjuristen Jimmy Everitt.

Datum: 12 april 2019

Vår beteckning: MD 2019/106

Er beteckning: 2019-44

Yttrande över förslag till föreskrift om tillgänglighet till digital offentlig service (pdf, nytt fönster)

Yttrande över promemorian S2019/00462/SF, Förbättrat grundskydd för pensionärer                

Till Regeringskansliet

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har utifrån sitt uppdrag som administratör av statliga tjänstepensioner inga synpunkter på utredningens förslag.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad chefsjurist i närvaro av verksjuristen Tony Törnqvist, föredragande.

Datum: 9 april 2019

Vår beteckning: MD 2019/62

Er beteckning: S2019/00462/SF

Yttrande över förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer (pdf, nytt fönster)

Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Ds 2019:2

Till Socialdepartementet

Statens tjänstepensionsverk (SPV) vill med anledning av promemorian och utifrån sitt uppdrag som administratör för den statliga tjänstepensionen fram-föra följande synpunkter.

Sammanfattning

 • SPV ser positivt på förslaget om införandet av en riktålder för pension.
 • De förslag som förs fram i promemorian påverkar inte direkt regelverket för tjänstepensioner men en sannolik konsekvens är att kollektivavtalsre-glerade åldersgränser för tjänstepension kommer att anpassas.
 • En sådan anpassning kräver framförhållning och kommer innebära mer-kostnader för SPV för att införa ändringarna i befintliga IT-system, in-formation och administration.
 • Om tjänstepensionens åldersgränser under en övergångsperiod kommer skilja sig från åldersgränserna för pensionssystemets övriga delar innebär det att det blir svårare för förmånstagare att skaffa sig överblick över sin totala situation. En sådan situation behöver mötas med ökade informat-ionsinsatser.
 • SPV vill framhålla att förslaget kan få till följd att fler väljer att ta ut sin tjänstepension temporärt och vid en tidigare ålder än åldersgränserna i förslaget.

Allmänt om ålder för pensionsuttag

Utredningen föreslår att ett antal pensionsrelaterade åldersgränser ska höjas och att en riktålder för pension ska införas. Vi lever allt längre i Sverige vil-ket gör att pensionerna blir lägre eftersom de ska räcka under en längre tid. Frågorna som tas upp är mycket viktiga ur ett samhälls- och välfärdsperspek-tiv. Idag finns en allmän uppfattning att den officiella pensionsåldern är 65 år. För att lagstiftarens avsikter ska vara tydliga och ge effekt föreslås att dagens åldersgränser i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem knyts till riktåldern.

SPV har information om hur de statsanställda valt att pensionera sig. På upp-drag av regeringen sammanställer SPV årligen denna information till en rap-port som visar trender och statistik för pensionsavgångar inom statsförvalt-ningen. Statistiken visar att 65-årsnormen för pensionsavgång luckras upp allt mer. Inom statsförvaltningen är det idag fler som tar ut ålderspension vid 67-årsmånaden än vid 65-årsmånaden. Drygt 23 procent av ålderspensionerna år 2018 togs ut vid 67 års ålder eller senare jämfört med 18 procent vid 65-årsmånaden. Knappt en tredjedel (31 procent) tar ut ålderspensionen före 65 år.

Utifrån innehållet i promemorian och statistiken om statsanställdas pensioner-ing ser SPV positivt på förslaget om att införa en riktålder för pension.

Anpassning av åldersgränserna för tjänstepension

Många bestämmelser i det statliga pensionsavtalet PA 16 samspelar inte med de regeländringar som utredningen föreslår. SPV delar utredningens bedöm-ning att åldersgränser för tjänstepensioner kommer behöva anpassas till för-slaget över tid. Beroende på om och i så fall hur ett avtal för de statsanställdas tjänstepensioner konstrueras kommer förändringarna ofrånkomligen att med-föra omställningskostnader för SPV med anledning av anpassning av IT-system, information och administration. Hur stora dessa kostnader blir beror på vilka ändringar som i så fall görs och hur de formuleras. Det är viktigt med god framförhållning om ändringar ska genomföras för att SPV ska hinna göra de anpassningar som krävs.

Om förslaget genomförs påverkar det SPV utifrån att anpassningar i vår kommunikation behöver göras, även om ändringar i kollektivavtalet ännu inte genomförts. SPV arbetar kontinuerligt med att utveckla pensionsinformation-en och att anpassa den till olika målgrupper. SPV samarbetar bland annat med minPension som är ett viktigt verktyg för den som vill ha en samlad bild av hela sin pension. Tjänster som minPensions kommer att bli än viktigare för att ge individer nödvändig kunskap om sin pension om en riktålder förs in. SPV framhåller vikten av att verksamheten inom minPension har rätt förutsätt-ningar för att möta det ökade behovet av information.

Tidpunkt för uttag av tjänstepension

Om förslaget införs kan det påverka beteendet hur tjänstepensionen tas ut. Allt fler kan komma att välja temporära uttag vid en tidig ålder vilket kan få oönskade konsekvenser för pensionsnivåerna när det temporära uttaget upp-hör. Mot detta måste man väga behovet av att relativt snabbt påverka den rådande pensioneringsnormen så att rimliga pensionsnivåer kan upprätthållas. SPV vill även framhålla behovet av att kollektivavtalens regler för intjänande av pension ses över så att dessa harmoniserar med den höjda pensionsåldern, vilket sannolikt motiverar statsanställda att stanna kvar i anställningen.

Dagens tjänstepension

Under punkt 3.8 vill SPV uppmärksamma att inom det statliga avtalsområdet för de som är födda 1987 eller tidigare, så omfattas de främst av PA 16 avdelning 2 eller tidigare avtal.

SPV vill även uppmärksamma att det finns vissa tjänstepensionsförmåner som är förordningsreglerade. Vid förändrad riktålder kan det finnas anledning att se över åldersgränserna för olika förmåner i sådana förordningar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Maria Humla. Föredragande var enhetschefen Sofia Suomalainen. Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Jimmy Everitt, chefsarkitekten Tomas Hellström, avdelningscheferna Charlotte Barta, Jakob Björklund, Olof Lundvall och tf. avdelningschefen Fredrik Jonsson.

Datum: 2 maj 2019

Vår beteckning: MD 2019/69

Er beteckning: S2019/00497/SF

Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (pdf, nytt fönster)

Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer 2018/19:URF2

Till Riksdagsförvaltningen, Juridiska enheten

Statens tjänstepensionsverk (SPV) beslutar om och betalar ut förmåner bl.a. till statsråd i enlighet med förordning (2016:1022) om inkomstgaranti, tjäns-tepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd, och till myndighetsche-fer i enlighet med förordning (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer (chefsförmånsförordningen), samt motsvarande äldre förordningar. SPV handlägger även motsvarande förmåner till riksrevisorer. Av Riksdagsstyrelsens föreskrift[1] framgår att chefsförmåns-förordningen eller motsvarande äldre förordningar tillämpas för riksrevisorer, såvitt annat inte följer av beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombuds-män och riksrevisorerna.

Med anledning av rubricerat betänkande vill SPV framföra följande syn-punkter.

Riksrevisorernas avgångsförmåner

Begreppet avgångsersättning

Det föreslås i betänkandet att begreppet avgångsersättning i lagen med in-struktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorer, ersätts med begreppet avgångsförmåner. Utifrån vad som anges i betänkandet uppfattar SPV att avgångsersättning inte inbegriper någon typ av förmån utö-ver de förmåner som myndighetschefer kan ha rätt till enligt chefsförmåns-förordningen. Vid sådana förhållanden framstår det lämpligt att ändra be-greppet på sätt som utredningen föreslår, för att undanröja tvivel om begrep-pets innebörd. I sammanhanget kan konstateras att statsråd, utanför ovan nämnda statsrådsförordning, kan ha rätt till just avgångsersättning.

Inkomstgaranti

Av betänkandet framgår att nämnden även i fortsättningen bör besluta att en riksrevisor ska ha rätt till inkomstgaranti efter fullgjord förordnandetid, oav-sett riksrevisorns ålder när uppdraget är avslutat.[2] För myndighetschefer gäller enligt chefsförmånsförordningen ett ålderskrav om minst 61 år för rätt till inkomstgaranti. Syftet med inkomstgarantin enligt chefsförmånsförordningen är att skapa ekonomiskt trygghet för den arbetstagare som befinner sig nära  pensions­åldern och som vid anställningens utgång står utan en ny anställning. Verkets utbetalning av inkomstgaranti redovisas som en pension.[3] Även om de skäl utredningen lägger fram motiverar särskilda villkor för riksrevisorer, kan avsaknaden av villkor om en nedre åldersgräns riskera uppfattas gå emot inkomstgarantins syfte, så som förmånen är utformad i chefsförmånsförordningen. Det kan dock antas att det ligger i sakens natur att en riksrevisor uppnått viss ålder för att komma ifråga för uppdraget.

Tillämplig förordning samt beslut om förmån

Bestämmelserna i chefsförmånsförordningen eller äldre förordningar tilläm-pas enligt föreskrift för riksrevisorer, såvitt annat inte följer av beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. Av betän-kandet framgår att nämnden har ansett att villkoren från en tidigare chefsan-ställning även fortsättningsvis ska gälla under tiden som riksrevisor. SPV:s erfarenhet är att nämnden i samband med att uppdraget påbörjas fastställer vilka villkor som ska gälla under tiden som riksrevisor och i samband med avgång beslutar om rätten till inkomstgaranti eller avgångsvederlag. I sam-manhanget är det av vikt att det tydligt framgår för SPV vilka bestämmelser som ska tillämpas samt eventuella undantag från dessa. SPV har i annat fall inte anledning att göra avsteg från bestämmelser motsvarande dem som till-lämpas för en myndighetschef.

Pensionsförmåner

Utredningen har haft i uppdrag att utreda rätten till pensionsförmåner och lämna de förslag som befinns möjliga och relevanta. Skälen till detta framstår vara att det tidigare konstaterats att frågan om rätten till pensionsförmåner kan vålla komplikationer i praktiken. Vilka komplikationer i praktiken som avses framkommer emellertid inte. SPV har därmed inte anledning att göra en annan bedömning än den utredningen gör, nämligen att det inte finns skäl att införa särbestämmelser för riksrevisorernas pensionsförmåner. 

Karens för riksrevisorer

SPV har inga synpunkter att lämna vad gäller förslagen om införande av ka-rens för riksrevisorer.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Maria Humla. Föredragande var verkjuristen Nilla Alestig.

Datum: 12 september 2019

Vår beteckning: MD 2019/223

Er beteckning: Dnr 33-2018/19
[1] Framgår i Riksdagsförvaltningens föreskrifter RFS2016:8
[2] För en eventuell ställföreträdande riksrevisor föreslås dock att rätt till inkomstgaranti ges vid motsvarande förutsättningar som en myndighetschef.
[3] Den blir därmed inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen, i motsats till vad som anges i betänkandet.

Yttrande över avgångsvillkor och karens för riksrevisorer (pdf, nytt fönster)

Statens tjänstepensionsverks synpunkter på remiss avseende förändringar i föreskrifter och allmänna råd

Till Ekonomistyrningsverket

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har tagit del av remissförslaget och tillstyr-ker förslaget i den delen om att lånen ska inrymmas i låneramen endast vid årets slut.

Däremot så kan SPV inte tillstyrka förslaget i den delen att lånen och anlägg-ningstillgångarna måste överensstämma vid bokslutstillfället, det bör vara tillå-tet med en viss avvikelse. Vi ser följande problemområden

 • Genom att myndigheterna gör uppskattningar som input till årsredovis-ningen kan det bidra till sämre kvalitet.
  • Gäller både externa fakturor och
  • Beräkning av egenutvecklade anläggningar
  • Tidigare generering av avskrivningar medför även detta att upp-skattningar måste göras
 • Får konsekvenser på arbetet hos myndigheterna, kommer att kräva nya arbetsmoment under i en för övrigt tidskritisk period.
 • En fundering från SPV. Kommer RGK att hinna administrera alla låne-ansökning under en troligen kort period. Många ansökningar under ett begränsat antal dagar nära årsskiftet?
 • Införande redan 2019
  • Eftersom det innebär en hel del förändrade rutiner så oaktat öv-riga invändningar så bör inte tillämpningen starta redan 2019.

Med vänlig hälsning

Ann-Louice Hammarberg

Ekonomichef Statens tjänstepensionsverk

Datum: 3 oktober2019

Vår beteckning: MD 2019/327

Er beteckning: 2019-00909

 

Yttrande över ändringar i föreskrifter och allmänna råd (ESV 2019-00909, (pdf, nytt fönster)

Yttrande över nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet, (pdf, nytt fönster)

Yttrande över föreskrifter (MSBFS 20162) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, (pdf, nytt fönster)

Yttrande över remiss av nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna

Till Finansinspektionen

SPV har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna.

Datum: 16 augusti 2019

Er beteckning: FI 18-13990

Yttrande över remiss av nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna, (pdf, nytt fönster)

Yttrande över ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Till Finansinspektionen

Statens tjänstepensionsverk har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Datum: 10 maj 2019

Er beteckning: FI 19-2927

Yttrande över ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder, (pdf, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL