Ordlista

I ordlistan hittar du förklaringar av pensionsord som vi använder på webbplatsen. Vissa av orden har också den engelska översättningen utskriven.

aktivitetsersättning

Det är en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsersättning.

Försäkringskassans webbplats

Alecta

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Det är vi specialister på. Vi ägs av våra drygt 2 miljoner kunder. Vårt enda uppdrag är att ge deras tjänstepensioner största möjliga värde.

Alecta är ett tjänstepensionsbolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. Alecta erbjuder en traditionell pensionsförsäkring. 

Alecta

allmän pension

Det är den statliga pension som alla som arbetat och bott i Sverige har rätt till. . Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och för vissa garantipension och tilläggspension. Det är Pensionsmyndigheten som betalar ut den allmänna pensionen. (In English: National retirement pension)

Pensionsmyndighetens webbplats

AMF

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna.

AMF är ett tjänstepensionsbolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. AMF erbjuder både traditionell och fond- pensionsförsäkring. 

AMF

arbetsskadelivränta

Det är en ersättning för den som har en nedsatt förmåga att arbeta på grund av en arbetsskada. Det är Försäkringskassan som betalar ut arbetsskadelivränta.

Försäkringskassans webbplats

arvsvinst

Det innebär att pengar som finns kvar på försäkringen efter den som dött, fördelas mellan dem som har en försäkring utan återbetalningsskydd. (In English: Inheritance gain)

avtal om omställning

Det är ett kollektivavtal för statligt anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Avtalet började gälla 1 januari 2015. Avtal om omställning ersätter det tidigare Trygghetsavtalet.

BankID

Det är en elektronisk id-handling på en dator som kan jämföras med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. BankID gör det möjligt att identifiera sig och ingå avtal med företag, banker, organisationer och myndigheter på internet.

delpension

Att få delpension enligt delpensionsavtalet innebär att en person går ner i arbetstid och får en utbetalning från oss på SPV. Det är arbetsgivaren som beslutar om delpension. Det är också arbetsgivaren som står för kostnaden. (In English: Partial pension)

den valbara delen

Det är en del av en persons tjänstepension från statlig anställning. Personen väljer vem som ska ta hand om pengarna för den här delen. Den kallas även för individuell ålderspension och ålderspension valbar. (In English: the selectable part)

 

direktdebiterade pensioner

Det innebär att arbetgivaren tryggar kommande utbetalningar av pensionsersättningar och delpensioner genom skuldföring. Den summa som SPV så småningom betalar ut i form av pension debiterar SPV arbetgivaren direkt samma månad.

efterlevandepension

Det är pengar som kan betalas ut till en persons familj om han eller hon dör. Inom vissa pensionsavtal kallas efterlevandepension även för familjepension. (In English: Survivor´s pension)

efterskydd

Om en person som slutat sin anställning blir sjuk eller dör inom tre månader finns det ett visst skydd kvar. Efterskyddet kan ge en person rätt till sjukpension. Det kan också innebära att det finns pengar till familjen om personen avlider. (In English: Post-cover)

fondförsäkring

försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.

fribrev

Fribrev är lika med den intjänade tjänstepensionen. När du slutar din anställning före 65 år utan att gå i pension har du rätt till en förmånsbestämda del i din tjänstepension i form av fribrev.

 

Futur

Från och med 2020 har Danica Pension bytt namn till Futur. Men vi behåller vår vision - En bättre pension.

Futur är ett tjänstepensionsbolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. Futur erbjuder fondförsäkring. 

Futur

förhöjt prisbasbelopp

Det är regeringen som fastställer det förhöjda prisbasbeloppet. Det används till exempel för att räkna ut olika nivåer på pensioner. Läs mer om prisbasbeloppet på SCB:s webbplats.

SCB:s webbplats

förmånsbestämd ålderspension

Pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller en viss andel av till exempel slutlön eller genomsnittslön under ett visst antal år. (In English: Defined-benefit pension)

förmånstagarförordnande

Det talar om vem som får pengarna från en persons försäkring om hen skulle dö.

försäkringsgivare

Det är de företag som förvaltar en persons pensionspengar mot en avgift. Försäkringsgivaren är oftast ett försäkringsbolag eller en bank. (In English: Insurance company)

Försäkringskassan

Det är en myndighet som ansvarar för att betala ut olika bidrag och förmåner, till exempel barnbidrag, förädrapenning, bostadsbidrag och sjukersättning. (In English: The Swedish Social Insurance Agency).

Försäkringskassans webbplats

föräldrapenningstillägg

Det är en ersättning som en del anställda får av sin arbetsgivare när de är föräldralediga och får föräldrapenning med sjukpenningnivå från Försäkringskassan.

Försäkringskassan webbplats

garanterad ränta

Det är den ränta som en person är garanterad när han eller hon har en traditionell försäkring. Den garanterade räntan används för att räkna fram det garanterade pensionsbeloppet.

garanterat pensionsbelopp

Det är det lägsta månadsbeloppet som en försäkringsgivare garanterar att betala ut enligt ett försäkringsavtal och enligt de inbetalningar som är gjorda.

Handelsbanken

Handelsbanken har lång erfarenhet av sparande. Vi har ett tydligt fondutbud med historiskt bra avkastning. Vi erbjuder hög tillgänglighet via våra bankkontor, telefon och webb.

Handelsbanken är ett bolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. Handelsbanken erbjuder fondförsäkring. 

Handelsbanken

inkomstbasbelopp

Det är det basbelopp som regeringen varje år fastställer baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att räkna ut inkomsttaket inom allmän pension och tjänstepension. (In English: Income base amount).

 

ITP-P

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda på Posten efter 1996. I avtalet ingår förmånsbestämd och kompletterande ålderspension, familjepension och sjukpension.

 

ITP-S

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till avtalet ITP-S som SPV och Skandia administrerar. I avtalet ingår förmånsbestämd  och kompletterande ålderspension, familjepension och sjukpension.

 

kollektivavtalad tjänstepension

Ett avtal om tjänstepension som på central nivå har förhandlats fram mellan arbetsgivare och fackförbund.

Kompletterande ålderspension ITP-P

Det är en av två delar i tjänstepensionen från en anställning vid ett bolag inom Postnord.

 

Kompletterande ålderspension ITP-S

Det är en av två delar i tjänstepensionen från en anställning som omfattas av ITP-S.

 

Kompletterande ålderspension PA-91 F

Det är en av två delar i tjänstepensionen från en anställning som omfattas av PA-91 F. Den kallas även Kåpan Tjänste.

 

 

Kompletterande ålderspension PA-91T

Det är en av två delar i tjänstepensionen från en anställning som omfattas av PA-91T. Den kallas även Kåpan Tjänste.

 

Kompletterande ålderspension PA-RFVS

Det är en av två delar i tjänstepensionen från en anställning som omfattas av PA-RFVS.

 

Kåpan Extra

Det är en försäkring hos Kåpan Tjänstepension som personer födda före 1988 kan få extra inbetalningar till från sin arbetsgivare genom ett lokalt kollektivavtal (In English: Locally agreed occupational pension).

Kåpans webbplats

Kåpan Flex

Det är en försäkring hos Kåpan Tjänstepension som är en del av tjänstepensionen från statlig anställning.  Den heter Ålderspension Flex i pensionsavtalet PA 16.

 

Kåpan Tjänste

Det är en försäkring hos Kåpan Tjänstepension som är en del av tjänstepensionen från statlig anställning. Den kallas även för kompletterande ålderspension och ålderspension obligatorisk (In English: Complementary occupational pension).

 

Kåpan Tjänstepension

Kåpan Tjänstepension är en tjänstepensionsförening som förvaltar kollektivavtalad tjänstepension på det statliga avtalsområdet för de som är eller har varit statligt anställda. (In English: Kåpan Government Employees Pension Fund).

Kåpans webbplats

Kåpan Valbar

Det är en försäkring som pengarna hamnar i om en person har valt Kåpan Tjänstepension för sin valbara del. Försäkringen är även det alternativ pengarna hamnar i om personen inte har valt. Personer som inte placerat sina pengar för den valbara delen har sina pengar i Kåpan Valbar. (Hette tidigare Kåpan Ålderspension). (In English: Kåpan Retirement Pension).

Kåpans webbplats

levnadsintyg

Det är ett dokument som intygar att en person som bor utomlands fortfarande lever. (In English: Life Certificate).

 

livränta

Livränta är en tjänstepension som en person som slutat sin anställning före 65 år utan att gå i pension kan ha rätt till. Rätten till livränta gäller i vanliga fall inte om personen får en ny anställning med statlig eller kommunal pensionsrätt. Livränta kan också kallas för egenlivränta eller tjänstelivränta. (In English: Life annuity).

 

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största pensionsförvaltare och har ett brett utbud av fonder med hög kvalitet.

Länsförsäkringar är ett bolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. Länsförsäkringar erbjuder fondförsäkring. 

Länsförsäkringar

medförsäkring

Det är en försäkring som innebär att en persons make, maka, registrerad partner eller sambo omfattas av personens tjänstegrupplivförsäkring om hen inte har någon egen.

 

Minpension.se

På minPension.se kan en person se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Det är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Webbplatsen Minpension.se

Mobilt BankID

Det är en elektronisk id-handling på mobila enheter som kan jämföras med pass, körkort och andra fysiska legitimationer. Mobilt BankID gör det möjligt att identifiera sig och ingå avtal med företag, banker, organisationer och myndigheter på internet.

 

Omställningsnämnden

Det är en nämnd som beslutar om vilka som får särskild pensionsersättning. Nämnden består av representanter från både arbetsgivare och fackliga parter. Omställningsnämnden ersätter den tidigare TA-nämnden.

 

PA 03

Det är ett tjänstepensionsavtal för statligt anställda. Avtalet gällde 2003−2015. (In English: Occupational Pensions Agreement PA 03).

 

PA 16

Det är ett tjänstepensionsavtal för statligt anställda. Avtalet gäller från 1 januari 2016. (In English: Occupational Pensions Agreement PA 16).

 

PA 16 avdelning 1

Tjänstepensionsavtalet PA 16 är indelat i två avdelningar där avdelning 1 gäller för statligt anställda födda 1988 eller senare.

PA 16 avdelning 2

Tjänstepensionsavtalet PA 16 är indelat i två avdelningar där avdelning 2 gäller för statligt anställda födda före 1988.

PA-91

Det är ett tjänstepensionsavtal för statligt anställda. Avtalet gällde 1992−2002. (In English: Occupational Pensions Agreement PA-91).

 

PA-91 F

Det är ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till PA-91 F hos SPV och Skandia.

 

PA-91T

Det är ett tjänstepensionsavtal som gäller för personer som slutade sin anställning på PostNord under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995.

 

PA-RFVS

Det är ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till PA-RFVS hos SPV och Skandia.

 

PA-SPR

Det är ett tjänstepensionsavtal för statligt anställda. Avtalet gällde 1974−1991. Det gällde även fram till  31 december 2002 för officerare.

 (In English: Occupational Pensions Agreement PA-SPR).

 

pension

Det är pengar som betalas ut regelbundet till en person som har lämnat arbetslivet på grund av ålder.

 

pensionsbesked

Det är ett besked där en person se hur mycket hen har tjänat in till sin pension.

 

pensionsersättning

Det är en ersättning som statligt anställda som blir uppsagda kan få enligt Avtal om omställning eller Trygghetsavtalet.

 

pensionsgrundande lön

Det är den månadslön och de tillägg som används för att räkna ut den förmånsbestämda ålderspensionen.

 

pensionsgrundande tjänstetid

Det är den anställningstid som ger rätt till förmånsbestämd ålderspension.

 

Pensionsmyndigheten

Det är en myndighet som har som administrerar och betalar ut den allmänna pensionen. (Swedish Pensions Agency).

Pensionsmyndighetens webbplats

pensionsunderlag

Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av de pensionsgrundande löner en person har haft de fem sista åren innan pensionering. Det används för att räkna ut den förmånsbestämda ålderspensionen.

 

premie

Det är pengar som arbetsgivaren betalar in till en anställds tjänstepension.

 

prisbasbelopp

Det är det belopp som regeringen bestämmer varje år och som grundar sig på prisutvecklingen i samhället (konsumentprisindex). Det används bland annat för att räkna ut vissa försäkringsbelopp. (In English: Price base amount).

 

retroaktiv

Det innebär att något gäller bakåt i tiden, exempelvis retroaktiv lön eller ersättning.

 

SEB

SEBs fondförsäkringsbolag är Sveriges ledande och har 1,2 miljoner kunder och ett heltäckande pensionserbjudande.

SEB är ett bolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. SEB erbjuder fondförsäkring. 

SEB

sjukersättning

Det är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut sjukersättning.

Försäkringskassans webbplats

sjukpenning

Det är en ersättning som en person kan ha rätt till när hen inte kan arbeta på grund av sjukdom. Det är Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning.

Försäkringskassans webbplats

sjukpension

En person som blir sjuk under en längre tid kan ha rätt till sjukpension från oss på SPV. (In English: Disability pension).

 

Skatteverket

Det är en myndighet som ansvarar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. (In English: Swedish Tax Agency).

Skatteverkets webbplats

slutbetalning

Det är en inbetalning till tjänstepensionen för en person som går i pension före sin pensionsålder. Arbetsgivaren betalar då in pengar som om personen skulle arbetat kvar fram till sin pensionsålder.

 

socialförsäkringsförmåner

Det är pengar som Försäkringskassan betalar ut, till exempel sjupenning, sjukersättning och arbetsskadelivränta.

Försäkringskassans webbplats

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Det är en myndighet som administrerar bland annat tjänstepensionen för över 800 000 anställda i staten. De är även valcentral för den valbara delen i tjänstepensionen från statlig anställning. (In English: The National Government Employee Pensions Board).

 

Swedbank

Swedbank Försäkring har en unik förankring över hela landet med Swedbanks och Sparbankernas bankkontor. Ambitionen är att vara bäst på service och att skapa försäkrad trygghet för våra kunder.

Swedbank är ett bolag som finns som försäkringsgivare för den valbara delen i statlig tjänstepension. Swedbank erbjuder fondförsäkring. 

Swedbank

tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Det är ett ekonomiskt skydd för den som är anställd och som innebär att den anställdas familj kan få pengar om hen dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som personen är anställd. (In English: Government and Social Insurance Office Service Group Life Insurance).

 

tjänstepension

Det är pengar som personer som arbetar kan få inbetalda från sin arbetsgivare.(In English: Occupational pension).

 

tjänstetidsfaktor

Det är förhållandet mellan intjänad tjänstetid och den tid som krävs för hel förmånsbestämd ålderspension, normalt 30 år.

traditionell försäkring

Det är en försäkring där försäkringsgivaren bestämmer hur pengarna ska  placeras. Personer som har sina pengar i en traditionell försäkring är garanterade en viss avkastning. (In English: Traditional insurance).

Trygghetsavtalet (TA)

Det är ett kollektivavtal om trygghetsfrågor som gällde för statligt anställda fram till 31 december 2014 då det ersattes av Avtal om omställning.

 

Trygghetsstiftelsen

Det är en stiftelse som stöttar en statligt anställd som blir av med arbetet och hjälper den personen på vägen mot ett nytt arbete. Stiftelsens uppgift är att administrera och genomföra de aktiviteter som ingår i Trygghetsavtalet och Avtal om omställning.

Trygghetsstiftelsens webbplats

återbetalningsskydd

Det innebär att en persons familj får personens pension om hen dör. Hur mycket pengar familjen får beror på vilket belopp personen har tjänat in. (In English: Repayment cover).

 

övergångsbestämmelser (ÖB, ÖB-rätt)

Det är bestämmelser som vissa personer kan ha och som ger rätt att gå i pension före 65 år. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier

 

XS SM MD LG XL