Remisser

Här publicerar vi SPV:s remissvar.

Tidigare års remisser

2024

Yttrande över SOU 2023:96 En reform för datadelning

Till Finansdepartementet

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har utifrån sitt uppdrag som administratör av statlig tjänstepension inga synpunkter på utredningens förslag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören efter föredragning av verksjuristen Tony Törnqvist. I den slutliga handläggningen har även tf. chefsjuristen Nilla Alestig deltagit.

Datum: 2024-04-19

Vår beteckning: MD 2024/104

Er beteckning: Fi2024/00259

Yttrande över SOU 202396 En reform för datadelning.pdf

Yttrande kring remittering av Promemorian Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto (remiss), dnr MD 2023/483

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har tagit del av rubricerad promemoria. Förslagen i promemorian innebär bl.a. att hinder i inkomstskattelagen mot att kunna göra uppehåll i utbetalningen från en pensionsförsäkring eller att kunna ändra utbetalningstiden under de fem första åren tas bort. Att kunna göra uppehåll eller ändra utbetalningstiden är något som SPV är positiv till men vill i sammanhanget framföra nedanstående synpunkter.

Om utformningen av lagtexten

Av förslagen i promemorian framgår att vid uppehåll i utbetalningen under tiden som kvarstår av femårsperioden ska, efter uppehållet, utbetalning göras med minst samma belopp som den sista utbetalningen före uppehållet. Det framgår även att om utbetalningstiden ändras under de första fem åren ska, efter omräkning, pension betalas ut med minst samma belopp som den första utbetalningen efter ändringen. Det framstår som att förslaget behöver förtydligas gällande situationen att det sker ett uppehåll i utbetalningen och utbetalningsperioden ändras. Vilket belopp utgör i sådant fall det styrande beloppet?

Mot bakgrund av behovet av ett längre arbetsliv har åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och angränsande trygghetssystem höjts och kommer 2026 att höjas ytterligare. SPV noterar att – även om den frågan inte varit skälet för promemorian – det inte framgår några överväganden om det finns anledning att justera åldersgränserna i inkomstskattelagen till följd av förändringarna i socialförsäkringsbalken.

Om tidpunkten för ikraftträdandet

SPV är en myndighet som administrerar tjänstepension till statligt anställda. Pensionen är till största del reglerad i kollektivavtal. Det senaste kollektivavtalet är pensionsavtalet PA 16. Utbetalningar sker dock fortfarande enligt äldre pensionsavtal; PA 03, PA-91 och PA-SPR. Med undantag för sistnämnda avtal innehåller dessa såväl förmånsbestämd som premiebestämd ålderspension. SPV betalar ut de förmånsbestämda delarna medan försäkringsgivare utanför staten betalar ut de premiebestämda delarna. Utöver de statliga pensionsavtalen administrerar SPV ålderspension som regleras i författning. Bestämmelser om handläggningen och utbetalningen av de förmånsbestämda delarna i kollektivavtalen och de författningsreglerade förmånerna återfinns i förordningar. SPV utför även, som en del i myndighetens uppdragsverksamhet, pensionsadministration åt bl.a. bolag som övertagit tidigare statlig verksamhet.

I promemorian föreslås att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2025. Det anges att det är angeläget att de nya bestämmelserna träder i kraft så snart som möjligt men att berörda parter också ges rimlig tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna. Bedömningen i promemorian är att tillräcklig tid ges om bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2025.

Som nämnts inledningsvis innebär förslagen att vissa hinder i inkomstskattelagen tas bort. Ändringarna ger inte i sig rätt för individen att göra uppehåll eller ändra utbetalningstiden, utan rätten måste framgå av villkoren för pensionen. Såvitt gäller kollektivavtalade pensioner uppfattar SPV att det är upp till kollektivavtalsparterna att förhandla om sådana villkor. När pensionen regleras i författning krävs att villkoren i författningen medger sådan möjlighet. SPV förutser ett antal frågor som kommer att behöva hanteras inom ramen för respektive regelverk vad gäller utformningen av möjligheten att göra uppehåll eller ändra utbetalningstiden. Exempelvis om möjligheten ska ges oavsett när utbetalningen påbörjats, om flera uppehåll ska vara möjliga och hur frekvent uppehåll i utbetalningen ska kunna ske. Beroende på utformningen av förändringarna kan det även finnas skäl att se över de förordningar som reglerar handläggningen och utbetalningen av tjänstepensionsförmånerna.

Om samtliga regelverk enligt vilka SPV betalar ut pension kommer inrymma möjligheten att göra uppehåll i eller ändra utbetalningstiden kommer det kräva betydande anpassningar av olika it-system och i övrigt få påverkan på skuldberäkning, handläggning av förmåner, information m.m. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma tidsåtgången för att genomföra nödvändiga anpassningar. En sådan bedömning är möjlig först när det är känt enligt vilka regelverk och under vilka förutsättningar möjligheten att göra uppehåll eller förändra utbetalningstiden medges. Eftersom föreslagna bestämmelser i inkomstskattelagen i sig inte ger rätt att göra uppehåll eller förändra utbetalningstiden invänder SPV inte mot promemorians förslag om tidpunkten för ikraftträdandet. SPV vill i sammanhanget dock framhålla att - beroende på vilka regelverk som kommer förändras och omfattningen av förändringarna - det finns risk att vissa individers förväntningar om att kunna göra uppehåll redan från den 1 januari 2025 inte kommer kunna uppfyllas.

Om kostnaden för systemförändringar

Det statliga tjänstepensionsåtagandet, med de förändringar i pensionsbestämmelsernas utformning som skett över tid, har resulterat i påbyggda och komplexa it-system för handläggningen och utbetalningen av förmåner. Vad gäller kostnaderna för anpassningar av it-systemen m.m. beror dessa till stor del på vilka förändringar som kollektivavtalsparterna kommer att enas om. SPV förutser dock, till skillnad mot vad som framgår av promemorian, en risk för att kostnaderna för anpassningarna inte kommer att rymmas inom befintliga ramar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Maria Humla efter föredragning av t.f. chefsjuristen Nilla Alestig. I den slutliga handläggningen har även produktspecialisten Andreas Lundin, chefaktuarien Per-Ola Carlén och leveransområdeschefen Malin Nordin Palm deltagit.

  • Datum: 2024-03-20
  • Vår beteckning: MD 2024/483
  • Er beteckning: Fi2023/03200

Yttrande över promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01) (pdf, nytt fönster)

Yttrande över promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

Till Finansdepartementet

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Humla efter föredragning av verksjuristen Emil Öhlén. I beredningen har även ekonomichef Ann-Louice Hammarberg, leveransområdeschef Malin Nordin Palm och verksamhetsutredaren Maria Lindström deltagit.

Datum: 2024-02-06

Vår beteckning: MD 2023/443

Er beteckning: Fi2023/00880

Yttrande över promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01) (pdf, nytt fönster)

Övergångsrestriktioner - ökat förtroende för offentlig verksamhet SOU 2023:45

Till Regeringskansliet, Finansdepartementet

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har tagit del av rubricerad promemoria. SPV ansvarar för att hantera, beräkna och betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom staten. Utifrån SPV:s verksamhetsområde lämnar verket följande kommentarer.

Tjänstepension och grupplivskydd

Arbetstagare inom det statliga området omfattas av pensionsavtalet PA 16. Tjänstepensionsförmåner enligt avtalet tjänas in under anställningstid. Utredningen föreslår att övergångsrestriktioner ska - om inte tillräckliga åtgärder för att förhindra intressekonflikter kan vidtas under uppsägningstiden – kunna meddelas efter det att anställningen upphört.

SPV instämmer i utredningens bedömning om att intjänande av tjänstepensionsförmåner bör anses ingå i ett grundskydd vid övergångsrestriktioner efter anställningstid. Med hänsyn till den korta intjänandetiden under restriktionstid (högst sex månader) framstår det dock inte rimligt att skapa ett nytt författningsreglerat regelverk kring tjänstepensioner för dessa situationer. SPV vill därför lyfta fram utredningens uttalanden om att åtgärder för att motverka intressekonflikter bör så långt som möjligt vidtas under uppsägningsperioden eftersom tjänstepensionsförmåner tjänas in under sådan tid. Som framgår av utredningens förslag kan tiden när åtgärder vidtas under uppsägningsperioden (även uppsägningstid genom förlängda uppsägningstider) då avräknas restriktionstiden, vilket möjliggör att restriktioner efter anställningens upphörande då kan minskas eller helt utebli. Det medför att personen förlorar så lite som möjligt ur ett tjänstepensionshänseende. Utredningens lösning omhändertar dock inte situationen om en person – under restriktioner efter anställningstid – blir sjuk eller avlider eftersom efterskyddet enligt PA 16 endast löper under tre månader (och restriktioner kan löpa som huvudregel längst sex månader).

Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) har ett allmänt efterskydd på sex månader efter det att anställningen upphört under förutsättning att ny tjänstegrupplivförsäkring saknas. När det gäller ett försäkringsskydd i form av tjänstegrupplivförsäkring för dem som enligt utredningen ska kunna meddelas restriktioner under längre tid än sex månader, d.v.s. statsråd, statssekreterare, myndighetschefer och arbetstagare inom Försvarsområdet, anser utredningen att skyddet bör regleras genom förordning och att utformningen av skyddet och finansieringen av detta bör utredas närmare i dialog med SPV. SPV bistår gärna i ett sådant arbete, men vill även lyfta möjligheten att, om avtalsparterna finner det lämpligt, ändra det befintliga efterskyddet så att ovan nämnda personkategorier som meddelas restriktioner kan omfattas av tjänstegrupplivförsäkring under maximalt ett år. 

Detta yttrande har beslutats av Maria Humla efter föredragning av Susanne Nauclér. I beredningen har leveranschefen Malin Nordin Palm, personalutvecklaren Karina Jönsson samt handläggaren Dan Emanuelsson deltagit.

Datum: 2024-02-05

Vår beteckning: MD 2023/430

Er beteckning: Fi2023/02375

Yttrande över utredningen Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45) (pdf, nytt fönster)

Yttrande över delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation SOU 2023:61

Till Regeringskansliet, Finansdepartementet

Statens tjänstepensionsverk har utifrån sitt uppdrag som administratör av statlig tjänstepension inga synpunkter på utredningens förslag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Maria Humla efter föredragning av verksjuristen Karin Erixon. I beredningen har även UX-designern André Byström och informationssäkerhetsspecialisten Jan-Olof Flink deltagit.

  • Datum: 2024-01-29
  • Vår beteckning: MD 2023/424
  • Er beteckning: Fi2023/02704

Yttrande över delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation SOU 2023:61 (pdf, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL