Buerie båeteme SPV´ese

Staaten dïenesjepensjovnevierhke (SPV) lea akte dejstie stööremes deallahtäjjijste pensjovnedïenesjijstie. Mijjeh dïedtem utnebe staaten dïenesjepensjovnem reeredh jienebh enn 800 000 barkijidie jïh pensjovneeride jïh 400 barkoevedtijidie.

Mijjen haestemen sjisjnjielisnie aaj pensjovnepremijidie ryöknedh jïh prognovsh jïh statistihkh reerenassese vedtedh. Mijjen vupsie lea dam iemies veeljeme årrodh juktie staaten dïenesjepensjovnem reeredh. SPV Sjädtavaellesne gååvnese jïh åtna medtie 270 barkiijh. Mijjieh mij mesnie daejnie barkeminie:

 • Gyhtjelasside vaestiedih v.t.g pensjovneerijste, barkijistie jïh barkoevedtijistie.
 • Dïenesjepensjovnem ryöknedh jïh maeksedh.
 • Laajkoeh jïh premijh baarkoevedtjidie ryöknedh.
 • Bïevnedh, ööhpehtidh  jïh seminarijumh öörnedh.
 • Viehkinie konsultine årrodh ovmessie dïenesjepensjovnegyhtjelassine.
 • Dïenesjepensjovnem byjjesfaamojde reeredh.

Mijjiem gaskesadtedh

Gyhtjelassh pensjovnen bïjre

 • Datne gie lea pensjovneere ringkh: 020-65 00 65
 • Datne gie daelie staaten barkijie jallh dam aerebi orreme ringkh: 020-51 50 40

Ålkoerïjhkeste ringkh?

020-nommere ij ålkoerïjhkeste juhtieh. Ringkh sijjeste mijjen telefovnejarngese, nommere +4660-18 74 00 gusnie viehkiem åadtjoeh staeries säjjan ringkedh.

Rïhpestijje

 • Daelvege: måanta-bearjadahke ts. 08.30-16.30
 • Giesege ruffien asken-mïetsken asken: måanta-bearjadahke ts. 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL